Amanat Tan Sri Khalid kepada guru agama

22 05 2008

Kenyataan Media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.

Guru-Guru Yang Dikasihi.

1. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan taufik dan hidayah-Nya kita dapat bersama-sama meraikan Sambutan Hari Guru yang Ke-37 pada tahun ini. Kita juga bersyukur kerana Hari Guru tahun ini disambut dengan penuh meriah dan gembira dalam suasana aman dan damai.

2. Saya berasa bangga kerana diundang hadir dan seterusnya merasmikan Majlis sambutan ini. Maka, saya, dengan yang sukacitanya, mengucapkan “Selamat Hari Guru” kepada semua guru dalam seliaan Jabatan Agama Islam Selangor.

3. Dan, bersesuaian dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini, iaitu “GURU CEMERLANG NEGARA TERBILANG”, saya menaruh kepercayaan kepada kalangan guru yang merupakan modal insan terpenting dalam usaha membantu kerajaan negeri Selangor khususnya, menuju pembinaan generasi berilmu dan berakhlak mulia.

Para Guru yang Bijaksana,

4. Profesion perguruan merupakan antara profesion yang paling lama dalam sejarah peradaban manusia. Dalam tamadun manusia, para nabi dan rasul diutus Allah untuk menjadi guru kepada umat pada zamannya. Tanpa para nabi dan rasul, dunia pasti berada dalam kegelapan.

5. Hingga pada hari ini warisan itu diteruskan oleh para ilmuan dan pendidik yang membawa mesej yang satu, iaitu mendidik umat supaya berilmu; mengenal dan memahami erti kehidupan, serta mengurus kehidupan berasaskan prinsip dan sistem yang diredhai Tuhan.

6. Semua tindak tanduk pengajaran dan pembelajaran seumpama itu yang disempurnakan oleh para nabi dan rasul, dan dalam kalangan umat seperti kita semua, sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Firman Allah SWT yang bermaksud:

” Begitulah, kami jadikan kamu umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi (pemberi keterangan ) kepada manusia dan Rasul menjadi saksi kepada kamu. ” ( al- Baqarah; Ayat 143. )

7. Kita perlu menerima hakikat bahawa dunia pada hari ini amat jauh berbeza daripada masa dahulu. Dunia kini dalam era globalisasi. Era globalisasi memerlukan kepantasan penguasaan terhadap sumber maklumat dan menuntut keupayaan kita mempertahan prinsip dan nilai bagi menangani cabaran yang wujud. Usaha begini dilakukan bagi mengelak diri kita dan negara kita daripada tertinggal di belakang dan terperangkap dengan konflik nilai.

8. Dalam hal ini, bagi mengisi negeri Selangor dengan keamanan dan kesejahteraan, kita perlu terus aktif memainkan peranan masing-masing, di samping berwaspada bagi memastikan aspirasi dan kemajuan ini tidak tergugat semasa menghadapi segala cabaran.

9. Tegasnya, guru sebagai penjawat awam perlu terkehadapan dalam usaha menggarap kejadian pantas yang berlaku di seluruh dunia. Dalam perkataan lain, para guru perlu berusaha meningkatkan daya saing dan daya pengeluaran melalui penambahbaikan yang berterusan, yang disertai kecekapan, pembaharuan dan daya cipta.

10. Seterusnya, sejajar dengan hasrat Pakatan Rakyat menjadikan Selangor negeri idaman, maju dan sejahtera berasaskan pemerintahan bersih, maju dan berkebajikan, maka barisan kepemimpinan meletakkan misi untuk menguruskan kesinambungan kejayaan negeri maju melalui perkhidmatan yang mesra, mudah, cepat dan cekap selaras dengan tuntutan pelanggan.

11. Serentak dengan itu, pucuk kepemimpinan negeri memberi penekanan terhadap usaha memperlihatkan keseimbangan antara memenuhi keperluan jasmani dan rohani. Sebagai peneraju negeri Selangor, saya, berhasrat melihat sistem pendidikan Islam di Selangor mampu melahirkan insan rabbani.

12. Bagi saya insan rabbani merupakan peribadi muslim yang kukuh pegangan akidah, berkualiti dalam amalan dan berakhlak dalam kehidupan. Saya percaya insan yang lahir ini nanti mampu mewujudkan masyarakat madani, iaitu masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara mengisi keperluan dunia dan memenuhi keperluan di akhirat.

13. Saya percaya insan atau anggota masyarakat beginilah yang mampu mendepani zaman dan mencabar arus globalisasi lantaran penampilannya penuh berakhlak mulia dan sentiasa mencari keredhaan Allah..

14. Dalam konteks ini, kita bersyukur kerana dikurniakan negeri dan negara yang aman dan makmur, Dengan keamanan ini pelaksanaan dasar kerajaan negeri dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam usaha mendepani cabaran globalisasi, kerajaan negeri dalam kepemimpinan Pakatan Rakyat kini berusaha menjadikan Selangor “Hub Pendidikan”, iaitu menjadi pusat pendidikan dalam negeri, negara, rantau dan antarabangsa.

15. Dalam hal ini, saya ingin melihat sistem pendidikan Islam di negeri ini menjadi model bagi memenuhi cita-cita ini. Saya yakin sistem pendidikan kita merupakan antara yang terbaik dan boleh dikongsi bersama. Peluang pendidikan lebih terbuka dan penglibatan lebih besar.

16. Dengan yang demikian, peluang membangunkan umat berilmu dan menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan bagi manfaat rakyat Selangor, dapat direalisasikan dengan sewajarnya.

Para Guru yang Budiman,

17. Sesungguhnya, peranan guru amatlah penting, terutamanya dalam usaha mendidik murid-murid menjadi sumber modal insan masa hadapan. Guru berperanan memberi dan meningkatkan penguasaan ilmu serta kemahiran dalam kalangan murid agar mereka menjadi aset berharga kepada negeri.

18. Guru bertangungjawab membimbing anak-anak didik dengan nilai agama dan budaya Timur agar mereka tidak terjerumus ke kancah yang negatif dan merosakkan identiti bangsa dan agama. Guru berperanan melahirkan anak didik menjadi muslim berakhlak dan berkeperibadian tinggi.

19. Seterusnya, kita percaya para guru mampu berperanan mendidik, membimbing dan mentarbiah murid-murid menjadi pewaris kepemimpinan masa hadapan. Sebenarnya, masyarakat madani yang kita cita-citakan melalui kelahiran insan rabbani berada di tangan guru-guru semua. Sabda Nabi Muhammad, yang bermaksud:

” kalangan orang beriman yang lebih sempurna imannya, pastilah mereka yang amat baik budi pekerti” – Riwayat Tirmizi.

20. Anak-anak didik yang baik budi pekerti tidak mungkin terhasil jikalau guru-guru tidak bersedia menjadi agen perubahan yang amat memahami aspirasi dan matlamat kerajaan negeri. Sebenarnya, kerajaan negeri Pakatan Rakyat di Selangor, khususnya, memerlukan guru-guru yang memiliki minda kelas pertama dan sentiasa membangun diri menjadi modal insan kamil.

21 Kita ingin melihat kalangan guru yang berpandangan positif dalam era globalisasi dan seiring dengan kemajuan arus perkembangan teknologi. Mereka perlu menjadi perekacipta dan pengguna yang berkualiti. Dengan yang demikian, jelaslah peranan guru begitu penting dalam usaha menentukan arah tuju dan kemajuan nusa dan bangsa.

22. Seterusnya, golongan guru yang merupakan kakitangan kerajaan sewajarnya menjadi agen kerajaan negeri bagi menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat khususnya murid-murid di sekolah. Guru wajar terus memberikan sokongan padu bagi memastikan pelaksanaan dasar-dasar disempurnakan di semua peringkat. Ini bermakna, pelanggan atau pengguna dalam perkhidmatan awam perlu diutamakan.

23. Dalam hal ini, penyampaian perkhidmatan perlu dilaksanakan secara telus, jujur dan beretika kerana pelanggan mengharapkan perkhidmatan yang terbaik daripada kita. Kita pula perlu komited terhadap penyampaian perkhidmatan yang terbaik, mesra dan memenuhi kepuasan hati pelanggan, di samping mematuhi Pekeliling Perkhidmatan Awam yang ditetapkan.

24. Antara alat penyampaian yang perlu diberi perhatian, termasuklah dokumen pejabat seperti surat, laporan atau kertas kerja, yang perlu dituliskan dalam bahasa Melayu yang betul, tepat, santun, jelas dan mudah difaham.

25. Justeru itu, guru perlu mempertingkat pengetahuan, kemahiran dan sikap agar seiring dengan arus perdana pendidikan negara. Sebagai modal insan yang diingini, guru mesti berpenampilan proaktif, dinamik, kreatif, kritis, inovatif dan efisyen.

26. Di samping itu, guru-guru perlu menghargai metodologi pendidikan tradisional dan mempraktis metodologi pendidikan moden. Guru juga perlu mengiktiraf potensi sedia ada dalam kalangan murid dan menjayakan konsep pemusatan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran.

27. Sehubungan ini, kita menyedari betapa Sistem Pendidikan Islam di negeri Selangor mendapat sokongan dan sambutan masyarakat Islam. Dengan sebab itu, kita memerlukan guru-guru yang tinggi sahsiah dan berwibawa bagi menjayakan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

28. Usaha mempertingkat profesionalisme keguruan pula wajar dilakukan secara berterusan dan konsisten. Penerapan nilai murni, iaitu 17 item sebagaimana terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988, dengan konsep Islam syumul, sebagai teras wajar menjadi rujukan bagi membangunkan sahsiah guru. Kerajaan negeri pasti sentiasa memberikan sokongan dan bantuan bagi menjayakan usaha murni ini.

Guru-Guru yang Dirahmati Allah,

29. Sejak belakangan ini kita sering dikejutkan dengan isu gejala sosial yang menular dalam kalangan murid sekolah seperti gangsterisme, buli, ponteng sekolah, cinta remaja dan vandalisme. Terdapat banyak faktor yang menjadikan anak-anak didik berkeadaan demikian. Sebahagian mereka mungkin keliru dalam hal menerapkan nilai ilmu yang dipelajari di dalam bilik darjah dengan realiti kehidupan seharian.

30. Pengaruh media cetak dan media elektronik, kebobrokan rumah tangga, dan keadaan jiran yang semakin menjauh, turut mempengaruhi anak-anak didik semakin liar atau terjebak dalam aktiviti merempit atau melakukan pelbagai jenayah.

31. Namun begitu, kita tidak sepatutnya menuding jari mencari punca salah siapakah ini. Kita perlu terbuka dan ikhlas bagi menangani isu ini. Saya menyarankan agar guru-guru meresapi anak-anak didik dengan nilai-nilai agama dan budaya Timur. Bimbinglah murid-murid dengan kefahaman akidah yang benar dan sah. Didiklah mereka dengan kefahaman Islam yang disesuaikan dengan contoh-contoh atau keadaan semasa.

32. Gunakan pendekatan dakwah yang berhemah semasa menasihati murid-murid yang bermasalah. Dalam hal ini, perkhidmatan kaunseling di sekolah perlu diperkasakan. Guru perlu memainkan peranan lebih aktif dan jujur dalam usaha membantu mencari punca masalah dan mengenalpasti penyelesaiannya. Ini demikian, kerana guru amat memahami perkembangan dan permasalahan murid-murid di sekolah. Namun begitu, guru janganlah bersikap ibarat “harapkan pagar, pagar makan padi”. Guru-guru tentu faham, apa yang saya maksudkan…

33. Sebagai guru, buktikanlah yang tuan-tuan dan puan-puan merupakan modal insan terpilih. Guru-guru dilatih bagi membangun insan dan membentuk sahsiah mulia murid-murid kita. Usaha membina sahsiah ini wajar berterusan selagi mereka berada di sekolah. Mereka merupakan pelanggan utama dalam perkhidmatan pendidikan.

34. Saya percaya melalui guru yang baik dan kreatif, kurikulum yang kemas kini, dan sistem pengurusan yang produktif, mampu melahirkan kumpulan modal insan berkualiti.

35. Dalam masa yang sama pihak kerajaan negeri pimpinan Pakatan Rakyat tidak meminggirkan kebajikan guru. Kita sedar betapa jasa dan pengorbanan para guru perlu dihargai. Pelbagai insentif dan skim baharu perkhidmatan turut diberikan dari semasa ke semasa. Malah sebahagian insentif dan skim baharu yang diperkenalkan itu hanya dinikmati oleh para guru.

36. Semua insentif dan ganjaran tersebut merupakan tanda pengiktirafan dan “Terima Kasih” kerajaan terhadap jasa dan sumbangan guru-guru selama ini.

37. Selaku Menteri Besar Selangor, saya mengharapkan dengan bilangan perjawatan yang semakin bertambah dan peluang kenaikan pangkat guru-guru dalam perkhidmatan pendidikan, dijangka membangkitkan semangat bekerja yang tinggi dalam kalangan warga pendidik di negeri Selangor khususnya.

38. Kerajaan negeri sedia memberikan sokongan sepenuhnya bagi menjayakan visi dan misi pendidikan Islam. Kita percaya inilah benteng terpenting dalam membina jati diri murid-murid Islam ke arah melahirkan remaja yang berakhlak mulia dan pewaris modal insan masa hadapan.

39. Pada kesempatan ini, saya suka menyarankan agar anak-anak kita, terutama yang belajar di sekolah aliran kebangsaan, diajar menguasai tulisan jawi. Pada zaman saya masih bersekolah rendah dan menengah, tulisan jawi merupakan pelajaran yang menjadi komponen wajib dalam pelajaran subjek Bahasa Melayu.

40. Malah tulisan jawi menjadi subjek tersendiri dalam beberapa sekolah aliran kebangsaan. Oleh sebab itu, generasi yang berusia 50-an dan 60-an, seperti saya dan sebahagian hadirin di dalam majlis ini, boleh menulis dan membaca jawi dengan lancar.

41. Sedih sekali, kerana kemahiran menulis dan membaca jawi, nampaknya semakin pupus dalam sistem pendidikan di negara kita pada tahun 1970-an hingga sekarang, iaitu apabila hasilnya banyak orang di Malaysia kini yang tidak tahu menulis jawi. Jauh sekali membaca jawi.

42. Sebab itulah surat khabar jawi, iaitu akhbar Utusan Zaman turut terkubur, manakala terbitan berciri keagamaan yang sepatutnya diterbitkan dalam huruf jawi, terpaksa diterbitkan dalam huruf rumi kerana masalah pembaca yang tidak gemar atau tidak tahu membaca jawi.. Dalam hal ini, kita terfikir, bagaimanakah anak-anak muda kita belajar membaca al-Quran jika tidak mahir tulisan jawi?

43. Saya serahkan hal mengembalikan minat dan memuliakan tulisan jawi dalam kalangan orang Melayu khususnya, kepada hadirin yang bijak pandai. Atau, kalangan pakar tulisan jawi ini boleh berbincang dengan Yang Berhormat Dato’ Dr. Hasan Mohamed Ali atau dengan Yang Berhormat Dr. Halimah binti Ali, bagi mencari cara terbaik memartabatkan kembali tulisan jawi ke tempatnya sebagai tulisan yang digunakan bagi merakam kalam Allah, iaitu kitab suci al-Quran.

44. Saya berharap sambutan Hari Guru bakal diteruskan di pelbagai peringkat sebagai bukti penghargaan kita kepada golongan mulia lagi yang berjasa ini. Tahniah kepada guru-guru yang dipilih menerima anugerah sempena sambutan hari guru pada tahun 2008. Pengiktirafan ini sebagai tanda prihatin kerajaan negeri terhadap jasa dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini.

45. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan yang menceburi bidang perguruan merupakan model modal insan yang wajar dicontohi. Akhir kata , semoga khidmat bakti para guru diberkati dan diberi pembalasan seadil-adilnya daripada Allah SWT. Tidak ada perkataan yang lebih wajar dan bermakna untuk diucapkan selain ucapan ikhlas daripada saya , “Selamat Hari Guru” dan “Terima Kasih Cik Gu”.

MELUKAH KELI DAPAT SEMBILANG
TESEPAK KERANG TERPIJAK TIRAM
GURU CEMERLANG MURID TERBILANG
RAKYAT SEJAHTERA NEGERI TENTERAM

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalam Mualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.
Salam mesra daripada:

TAN SRI DATO’ ABDUL KHALID BIN IBRAHIM
DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

Advertisements
Selangor Baharu 22 Jun

21 05 2008

Selangor Baharu 22 Jun
Dilulus terbit pada Wednesday, May 21 @ 09:35:39 MYT oleh SongkokPutih
Artikel Oleh Dr. Sulaiman Masri

 Tidak dinafikan, banyak pihak, terutama media cetak dan elektronik milik Barisan Nasional, terus memperkatakan gaya dan keberkesanan pentadbiran@ pengurusan Negeri Selangor sekarang.

Sesungguhnya, tahap kecekapan dan keberkesanan, mahupun kegagalan kepemimpinan Pakatan Rakyat (PR) di Selangor, yang diterajui YAB Tan Sri Dto’ Abdul Khalid bin Ibrahim, sesuai diperhati, dinilai dan diulas dengan adil dalam tempoh berikut:

– 100 hari mulai 10 Mac 2008 (pada 21 Jun 2008)
– 365 hari pada 12 Mac 2009
– dua tahun pada 13 Mac 2010
– tiga tahun setengah pada Julai 2011

Dalam tempoh tersebut, adakah manifesto dalam PRU-12 ditunaikan? Adakah pentadbiran dan pengurusan negeri berjalan dengan lebih cekap… lebih adil…lebih terbuka; hasil negeri menjadi lebih; pelaburan asing makin banyak?

Adakah pembahagian kekayaaan semakin merata; rakyat semakin sejahtera; kadar pengangguran hampir sifar; pengaruh Umno makin lenyap? Atau, sebaliknya?

Negeri Selangor, berkeluasan lebih 791 ribu hektar, berpenduduk lebih lima juta orang, menurut anggaran 2008, meliputi sembilan daerah pentabiran.

Dua daerah “terkaya” dan dikuasai PR, berpenduduk lebih sejuta orang, iaitu Petaling (keluasan 48,432 hektar; 1, 452.900 orang), dan Hulu Langat (keluasan 82,620; 1, 060.200 orang).

Sebaliknya, daerah Sabak Bernam yang kaya dengan sumber pertanian, berkeluasan 99,714 hektar, berpenduduk kurang 140 ribu orang, kini masih dikuasai Umno/BN. Insya-Allah, dalam PRU-13, dikuasai PR.

Pentadbiran Negeri yang diterajui Tan Sri Khalid, berpusat di Tingkat 21 Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz@Bangunan SUK, Shah Alam.

Pentadbiran Tan Sri Khalid dikritik, dirisik dan dikomen terang-terangan, malah dicemburui oleh mantan MB, Dr. Mohd Khir Toyo dan konco@geng Umno, sejurus selepas Tan Sri Khalid menerima watikah jawatan Dato’ Menteri Besar (MB) Selangor daripada DYMM Sultan pada 13 Mac 2008.

Kalangan pengundi, penyokong Pakatan Rakyat, dan rakyat pendukung PKR, khususnya, pula mahu melihat perubahan yang dijanjikan semasa kempen PRU-12.

Menurut Haji Mohd Yahya Sahri, pegawai khas Tan Sri Khalid, lebih 20 item dalam manifesto PR bakal dinikmati rakyat Selangor, menjelang 2012. Yakni, secara berperingkat!

Menurut Tan Sri Khalid selaku MB, mulai Jun ini, rakyat Selangor mendapat air bersih percuma bagi kegunaan sehingga 20 meter padu setiap bulan, bersamaan RM11.40.

Para pelajar yang mendapat tempat belajar di institusi pengajian tinggi (IPT) awam atau swasta, bakal menerima bantuan khas sehingga RM1000.

“Bagaimana pula dengan pertukaran ketua-ketua jabatan dan bo-bos syarikat milik kerajaan negeri, yang “diragui” tindak tanduk mereka, atau kini masih “memihak” kepada Dr. Khir Toyo dan geng Umno?” Tanya penyokong, petugas, pemerhati @peminat PR.

Dr. Khir Toyo menerusi blog sendiri, dan Senator Tan Sri Muhamad Taib, menerusi media arus perdana, terus berusaha meneropong, mengkritik dan ‘mengambil berat’ terhadap pentadbiran negeri Selangor yang diterajui Tan Sri Khalid@PKR.

“Bila lagi Tan Sri Khalid nak bertindak, tukar itu, ubah ini, buat itu…Mengapa lambat sangat?” Tanya penyokong, petugas, pemerhati@peminat PR.

Mungkin selepas 100 hari pertama. Tunggu tarikh 22 Jun 2008. Era Selangor baharu, mesti dimulakan. Kita yakin, Tan Sri Khalid (dan barisan kepemimpinan PR) tentu sudah sedia dengan senarai pelan tindakan konkrit yang bakal direalisasikan mulai tarikh tersebut.

“Kita harap ketua-ketua jabatan atau bos-bos syarikat milik kerajaan negeri, yang berasa diri mereka bakal “diganti” selepas 100 hari PR mentadbir Selangor, segeralah undur secara terhormat, atau ‘dihapuskan'”. Tegas kumpulan ‘advocat’ PKR.

“Tan Sri Khalid dan barisan kepemimpinan PR Selangor, pasti sudah menyediakan sejumlah pakar dan korporat yang lebih profesional, berpengalaman, tidak rasuah, berjiwa rakyat, jujur, amanah, dan tekun bekerja, yakni lebih hebat daripada tinggalan MB Selangor terdahulu.

Selepas tiga tahun pentadbiran, mulai Mac 2011, kita menggempur bagi kemenangan PKR, PAS, DAP dalam PRU-13….

Sesungguhnya, kejayaan mengekalkan kemenangan dalam PRU-13 (pada 2013?), tentunya banyak bergantung pada empat tahap kejayaan pentadbiran dan pengurusan barisan kepemimpinan PR di Selangor Darul Ehsan.

Mari terus berusaha dan berdoa. Kerajaan PR di Selangor yang diterajui YAB Tan Sri Dato’ Abdul Khalid bin Ibrahim “mampu melakukan perubahan”. Amin.

Pertempuran Masih Berlaku

20 05 2008

Pada awal pagi 9hb April 2008, berita kejayaan Pakatan Rakyat (PR) menawan lima negeri (Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan) telah mengejutkan semua pihak termasuk juga para pejuang reformasi / parti.

Walaupun tewas dalam pertempuran di Tg Karang, namun PR memenangi ‘peperangan’ dengan kejayaan memerintah Negeri Selangor. Untuk seketika para pejuang reformasi berasa lega setelah hampir 10 tahun berkorban (harta, tenaga dan masa) demi perjuangan untuk menegakkan kebenaran.

Semua pengalaman pahit lesap dari ingatan. Malah tiada langsung perasaan dendam terhadap musuh-musuh politik yang pernah secara konsisten melakukan pelbagai penghinaan, pengaiban dan penganiayaan yang ada kalanya diluar peradaban manusia. Semua bersiap sedia untuk bersama-sama Barisan Kepimpinan melaksanakan kewajipan pemerintahan (di peringkat bahagian) yang berhemah, adil dan saksama selaras dengan apa yang diperjuangkan selama ini.

Pada mesyuarat bahagian yang pertama selepas PRU12, Tn. Hj Abdul Kudus Hj Omar (Ketua Bahagian Tg Karang) menegaskan kepada semua bahawa kemenangan PR di Selangor bukanlah kerana para pengundi menerima ideologi parti-parti dalam PR tetapi sebahagian besarnya adalah kerana mereka mahukan perubahan. Oleh kerana itu, kita selaku wakil pemerintah perlu peka dengan keperluan mereka untuk perubahan dan bekerja dengan lebih keras dalam memastikan mereka akan terus menerima kita.

Kini pemerintahan PR menghampiri 100 hari. Namun setakat ini rakyat tempatan masih belum dapat nampak sebarang perubahan ketara. Konco-konco regim lama masih bebas melakukan penyelewengan malah ada yang mendabik dada dan mencabar keupayaan kita untuk menggugat kedudukan mereka.

Setakat ini, para pejuang reformasi dan ahli-ahli parti diperingkat bahagian masih mampu bersabar dalam menghadapi ‘tekanan-tekanan’ yang tidak sepatutnya wujud di kalangan mereka yang berada di kumpulan yang menang.

Walau apa pun, para pejuang parti di akar umbi berharap pihak kepimpinan di SUK tidak seharusnya take things for granted dan berterusan menyarankan mereka untuk hanya ‘buat aje apa yang terbaik’.

-Wak Hassan

Umno kian merosot, rakyat dijemput sertai KeADILan

20 05 2008

KUALA LUMPUR, 20 Mei (SK) – Dalam kenyataan Ketua Umum KeADILan, Anwar Ibrahim mengenai keputusan bekas Presiden Umno, Mahathir Mohamad untuk keluar dari Umno telah mencerminkan krisis parti berkenaan yang kian merosot di mana pemimpin saling berebut dan bercakaran, manakala rakyat semakin tidak terbela.

“Masalah dalaman Umno semakin parah dan jelas tiada harapan untuk pulih,” Kata bekas Timbalan Perdana Menteri itu.

Walaubagaimanapun menurut Anwar, seharusnya rakyat dan parti KeADILan mesti mengelakkan dari terperangkap dengan agenda peribadi untuk menggantikan pemimpin yang lemah dengan pemimpin yang rasuah.

Oleh yang demikian, dengan masalah Umno yang semakin merundum, Anwar mengajak seluruh rakyat yang prihatin mengenai kestabilan, kemajuan dan perpaduan masa depan negara  untuk menyertai KeADILan

“Memandangkan masalah dalaman Umno yang semakin merudum, semua rakyat Malaysia yang prihatin dengan kestabilan, kemajuan dan perpaduan masa depan negara dijemput menyertai KeADILan dan Pakatan Rakyat untuk merealisasikan visi bersama untuk bersatu demi memulihkan Malaysia” Katanya lagi.

Pemimpin Umno Berebut, Rakyat Tidak Terbela

20 05 2008
 
Keputusan Tun Dr. Mahathir untuk keluar dari Umno hari ini mencerminkan krisis Umno yang kian merosot, di mana pemimpin saling berebut dan bercakaran, manakala rakyat semakin tidak terbela.Masalah dalaman Umno semakin parah dan jelas tiada harapan untuk pulih. Walaubagaimanapun, kita mesti mengelakkan dari terperangkap dengan agenda peribadi untuk menggantikan pemimpin yang lemah dengan pemimpin yang rasuah.Memandangkan masalah dalaman Umno yang semakin merudum, semua rakyat Malaysia yang prihatin dengan kestabilan, kemajuan dan perpaduan masa depan negara dijemput menyertai KeADILan dan Pakatan Rakyat untuk merealisasikan visi bersama untuk bersatu demi memulihkan Malaysia.

ANWAR IBRAHIM 

Tun Mahathir keluar parti, Umno Sudah Tidak Relevan

20 05 2008

Angkatan Muda Keadilan Malaysia (AMK) berpendirian bahawa pengumuman Tun Mahathir Mohamad keluar daripada Umno adalah bertitik tolak daripada pelbagai konflik yang berlaku di dalam parti berkenaan. AMK tidak terkejut dengan pengumuman Tun Mahathir, memandangkan sebelum ini tiga Presiden Umno terdahulu (Dato’ Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, dan Tun Hussien Onn) juga tidak berdiri sebagai ahli Umno di saat mereka menghembuskan nafas yang terakhir.

Ulasan ringkas Tun Mahathir bahawa beliau akan berada di luar Umno sehingga kepimpinan Abdullah Ahmad Badawi ditukar ganti adalah satu kenyataan yang menggambarkan bahawa Umno sudah tidak relevan lagi masa kini.

AMK komited dengan pendirian bahawa Tun Mahathir bertanggungjawab dengan segala bentuk cacamarba yang berlaku dalam konteks politik dan perundangan yang berlaku di Malaysia semenjak beliau mengambil alih tampuk kepimpinan seawal tahun 1980-an. Ini diperhebatkan lagi dengan sifat ‘duduk dan diam’ Abdullah yang memandang ringan ‘kekotoran’ yang diamanahkan kepada beliau sepanjang beliau memerintah Malaysia dari tahun 2004.

Kekalutan yang melanda Umno seusai Pilihanraya Umum Ke-12 yang menyaksikan Pakatan Rakyat berjaya menafikan majoriti dua pertiga Umno dan Barisan Nasional  memberi gambaran bahawa hayat Umno dan politik perkauman sudah sampai ke penghujungnya.

AMK dengan tegas menyatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah masalah dalaman Umno, tetapi AMK percaya bahawa biar sehebat mana perubahan kepimpinan dilakukan di dalam Umno, ia tidak akan meredakan amarah rakyat yang sekian lama dizalimi dengan politik sempit naungan Umno/BN.

Kini tiba masanya kita menjunjung Ketuanan Rakyat demi merealisasikan Harapan Baru buat segenap lapisan rakyat Malaysia.

Shamsul Iskandar Mohd Akin
Ketua Angkatan Muda
Parti Keadilan Rakyat